Biên bản thí nghiệm hiện trường

Cập nhật: 24/01/2018
Cỡ chữ
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phòng thí nghiệm VLXD ————————
Số: ……………………. Hà Nội, ngày ….  tháng ….. năm 2017

 

BIÊN BẢN THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

 1. Đối tượng nghiệm thu: …………………………………………………………………..

Dự án       : ……………………………………………………………………………….

Địa điểm : ……………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………..………………………………………………..

 1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 2. Đại diện chủ đầu tư: ……………………………………………………………

– Ông (Bà): ……………………………….             Chức vụ: ..……………………….

– Ông (Bà): ……………………………….             Chức vụ: ..……………………….

 1. Đại diện tư vấn giám sát: ……………………………………………………………

– Ông (Bà): ……………………………….             Chức vụ: ..……………………….

– Ông (Bà): ……………………………….             Chức vụ: ..……………………….

 1. Đại diện đơn vị thí nghiệm : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG.

– Ông (Bà): ……………………………….             Chức vụ: ..……………………….

– Ông (Bà): ……………………………….             Chức vụ: ..……………………….

 1. Đại diện đơn vị thi công …………………………………………………………………..

– Ông (Bà): ……………………………….             Chức vụ: ..……………………….

– Ông (Bà): ……………………………….             Chức vụ: ..……………………….

 1. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:  ………   ngày  ……  tháng  …….  năm  2017

Kết thúc: ………..   ngày  ……  tháng  ……  năm  2017

Tại: Mặt bằng công trường thi công,

 1. Khối lượng nghiệm thu:

– Số lượng mẫu:  ……………………………………………………………………………….

– Loại mẫu:……………………………………………………………………………………..

– Vị trí lấy mẫu:  ……………………………………………………………………………….

– Hình thức, khối lượng mẫu……………………………………………………………….

– Phương pháp lấy mẫu: ………………………………………………………………

– Yêu cầu thí nghiệm các chỉ tiêu: ……………………………………………………………

 

 1. Khối lượng nghiệm thu:

– Khối lượng: .……………………………………………………………………………….

: …………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 1. Về chất lượng công tác nghiệm thu: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 1. Kết luận: ……………………………………….…………………………………………..

…….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………….

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

NHÀ THẦU THÍ NGHIỆM

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

NHÀ THẦU THI CÔNG

 

 

 

👉👉 Tải BIÊN BẢN NGHIỆM THU HIỆN TRƯỜNG bản WORDS

Về đầu trang
Để lại tin nhắn