DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

THÍ NGHIỆM ĐIỀU KIỆN HÒA SONG SONG MBA

05/05/2018

MỤC ĐÍCH – Hướng dẫn thực hiện qui trình thí nghiệm xác định điều kiện hòa song song hai máy biến áp lực để áp dụng trong công tác thí nghiệm đưa vào vận hành song song các máy biến áp của hệ thống điện. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG – Điều kiện vận hành song...

Xem chi tiết
Về đầu trang
Để lại tin nhắn